Odstoupení od smlouvy o dílo - postup v rozporu se smlouvou

Odstoupení od smlouvy o dílo - postup v rozporu se smlouvou

Objednatel má právo kontrolovat práci zhotovitele již v době, kdy dílo vzniká. Jestliže v průběhu této doby zjistí, že zhotovitel postupuje v rozporu s podmínkami smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto nedostatky odstranil. K tomu poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu. Nejsou-li vady odstraněny ani v této lhůtě a další postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.