Sml. o nájmu pozemku a stavby

Sml. o nájmu pozemku a stavby

Smlouva o nájmu pozemku a stavby vymezuje předmět nájmu, účel užívání, výši nájemného a způsob jeho placení, služby, práva a povinnosti smluvních stran, dobu nájmu, ujednání o změně věci a opravách, ujednání o škodách a pojištění.